AMR Facilities

Shared Service Center

"Een Shared Service Center (SSC) is een resultaatverantwoordelijke eenheid in de interne organisatie van de onderneming, die tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie aan de operationele eenheden van die onderneming op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs." (Strikwerda, 2004).

Shared Service Centers in de praktijk

Kostenverlaging en kwaliteitsverbetering zijn belangrijkste doelen bij het opzetten van SSC. De onderneming kan zich richten op de kerncompetenties terwijl in de SSC-organisatie gewerkt wordt aan een efficiënte en effectieve dienstverlening waarbij kosten teruggebracht kunnen worden en waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd voor klanten.
Behalve specifieke disciplines worden ook vaak generieke ondersteunende organisatiedelen ondergebracht in SSC’s. In de praktijk ziet men dat met name onderstaande disciplines zich lenen voor een SSC-model:

 • Administratieve diensten
 • Service en frontoffice diensten
 • HRM-diensten
 • ICT-diensten en beheer
 • Vastgoed en huisvesting
 • Werkomgevingfaciliteiten (catering, postkamer, repro, schoonmaak)

Steeds vaker worden SSC als organisatievorm geïmplementeerd, met wisselend succes. Bij ons zijn cases bekend waarin besparingen van meer dan 30 % zijn gerealiseerd, maar ook cases waar de resultaten ronduit teleurstellend te noemen zijn. De afgelopen jaren is steeds meer inzicht gekomen in de keuzes en afspraken die in de organisatie moeten worden gemaakt om te komen tot een kostenreducerende en waardetoevoegende SSC-organisatie.

De interne markt

Met een SSC ontstaat ook een verandering in de relaties in de organisatie. Zo valt er een verzakelijking waar te nemen door toedoen van Service Level Agreements, dienstverleningsconvenanten, interne doorbelasting, producten en dienstencatalogi, geautomatiseerde informatiesystemen en frontoffice - backofficeorganisaties. In feite is een interne markt onstaan.Op deze interne markt kennen we grofweg 5 rollen:

 • Regelgever (directieniveau)
 • Opdrachtgever (klant/budgethouder)
 • Afnemer (klant/gebruiker)
 • Aanbieder (SSC-unit)
 • Scheidsrechter (vaak niet aanwezig).

Uit een onderzoek van dhr. Gogan MSc en dhr. Van Rooijen MSc van AMR Facilities blijkt dat veel organisaties onvoldoende invulling geven aan de verschillende rollen op de interne markt. Met name de interne klanten worden niet voldoende vertegenwoordigd in de nieuwe organisatiestructuur. Alleen op basis van goed contractmanagement en een duidelijke invulling van de nieuwe interne markt zal een SSC een kostenverlagend en waardetoevoegend effect hebben. 

afbeeldingMeer informatie?

U overweegt een SSC in te voeren en oriënteert zich op de (on)mogelijkheden:

AMR Facilities kan voor u een haalbaarheidsonderzoek opstellen op basis van de huidige stand van zaken. De mogelijkheden van uw organisatie worden geinventariseerd, waarbij het implementatietraject wordt beschreven en de risico’s in kaart worden gebracht.

U implementeert een SSC-organisatie:

AMR Facilities kan u ondersteunen bij het opstellen van een veranderontwerp en implementatieplan. Tijdens de implementatie kunnen onze projectmanagers samen met u invulling geven aan de inrichting van de organisatie, het contractmanagement en de kwaliteitsborging.

U wilt een bestaand SSC optimaliseren:

De projectmanagers van AMR Facilities kunnen uw werkprocessen doorlichten en verbeteren. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het optimaliseren van het contractmanagement en serviceniveau. Ook kan een benchmark uitgevoerd worden.

Bekijk ook eens onze trainingsreader over Shared Service Centers.