AMR Facilities

Publiek Private Samenwerking

"Publiek Private Samenwerking (PPS) is een innovatieve manier om overheidsbeleid te realiseren, waarbij de doelstelling: “dezelfde kwaliteit voor minder geld of meer kwaliteit voor hetzelfde geld” wordt nagestreefd. PPS past in het moderne overheidsbeleid, waarbij marktwerking wordt geïntroduceerd bij de uitvoering van publieke taken, zonder de eigen verantwoordelijkheid te verwaarlozen."

Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde en efficiencywinst. Dit ligt binnen bereik wanneer overheid en het bedrijfsleven elk datgene doen waar ze het beste in zijn. PPS betekent voordeel voor beide partijen. Voor het bedrijfsleven ontstaan nieuwe kansen op een groeiende markt, de overheid kan voor hetzelfde geld een kwalitatief beter eindproduct realiseren of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Het kan gaan om infrastructurele projecten, zoals de aanleg van wegen, bruggen, tunnels of spoorwegtrajecten. Maar ook de ontwikkeling van een industriegebied, de bouw van een ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van een bedrijvencomplex kunnen als PPS-project worden uitgevoerd.

Traditionele contractvormen

Kenmerkend voor de traditionele contractvorm is de strikte scheiding tussen ontwerp, realisatie en exploitatie. De publieke partij (de opdrachtgever) is in dit geval zelf verantwoordelijk voor de integratie van deze onderdelen. Elk onderdeel wordt door de publieke partij zelfstandig in de markt gezet. Op dit goed in te vullen moet de publieke partij veel kennis hebben van de realisatieprocessen.

Innovatieve contractvormen (zoals bij PPS)

Bij de innovatieve of geïntegreerde contracten is een verschuiving waar te nemen van de publieke taken en risico’s naar de private partijen: deze krijgen de verantwoordelijkheid voor het koppelen van het ontwerp, de realisatie, de exploitatie en in veel gevallen ook de financiering en het onderhoud. Dergelijke Design, Build, Maintain, Finance en Operate (DBMFO) activiteiten worden in één pakket uitbesteed. Hierdoor krijgen de uitvoerende partijen (vaak samenwerkend in een consortium) de mogelijkheid om alle aspecten goed op elkaar af te stemmen. In plaats van het product (bijvoorbeeld een bedrijventerrein), staat nu het leveren van de dienst centraal (faciliteren van een excellente werkomgeving). De publieke partij betaalt het consortium een vergoeding voor de geleverde diensten.

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol PPS project?

 • Output gericht werken
  De overheid kan zich focussen op haar kerntaken, terwijl de markt zich op het project richt. De overheid moet creativiteit stimuleren en niet alle details van het project vooraf willen vastleggen, waardoor de markt wordt gereduceerd tot uitvoerder.
 • Brede scope
  Niet alleen bij het vaststellen van de productspecificaties moet ruimte worden geboden voor een eigen inbreng van de markt, ook bij de afbakening van het project, de scope, moet de overheid de grenzen niet te strak vaststellen. Door integratie van verschillende (onderdelen van) projecten is soms een betere afstemming mogelijk, waardoor meerwaarde kan ontstaan.
 • Wederzijds belang
  Een project kan voor de publieke partij aan kwaliteit winnen wanneer de overheid in een vroeg stadium alle relevante private partijen betrekt en deze partijen ruimte bied om hun expertise in te zetten. De private sector kan langdurige werkgelegenheid creeren en kan de projecten efficiënter uitvoeren.

Wat is de meerwaarde van PPS?

 • De (semi-)publieke partij kan zich geheel toeleggen op haar kerntaken.
 • Een kwalitatief hoogwaardige oplossing wordt gestimuleerd
 • Private partijen worden geprikkeld om te blijven presteren
 • Het benutten van synergievoordelen
 • Efficiëntie in de uitvoering
 • De opdrachtgever is niet meer aansprakelijk voor alle risico’s
 • De opdrachtgever hoeft geen zorg te dragen voor de financiering
 • Het verbreden van de financiële dragers onder de exploitatie

Wat zijn de valkuilen van PPS?

 • Vermeend verlies aan flexibiliteit door lange termijncontracten
 • PPS verandert bestaande verantwoordelijkheden en bestaande besluitvorming
 • Door de complexiteit is voor de voorbereiding meer kennis en tijd nodig

Welke rol is er weggelegd voor de Facility Manager in dit geheel?

De rol van de Facility manager van de publieke zijde, is vooral in het voortraject van het PPS project heel erg belangrijk. Facility Managers hebben de kans om vanaf het allereerste begin mee te werken aan het realiseren van een pakket huisvesting, services en middelen waarmee klanten optimaal en efficiënt gefaciliteerd kunnen worden.

afbeeldingMeer informatie?

AMR Facilities is vanaf 2006 werkzaam voor diverse consortia op het gebied van Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO). AMR Facilities is met name betrokken bij het opstellen van facilitaire plannen, safety en security en facilitaire procedures. Momenteel werken wij in opdracht van consortium Komfort aan het project Kromhoutkazerne.

Onze projectmanagers op het gebied van PPS en Integraal Facility Management hebben ruime ervaring met grootschalige reorganisatie- en outsourcingstrajecten en zijn werkzaam geweest bij zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Onze plannen en producten zijn zonder uitzondering zeer hoog gewaardeerd door zowel de consortia als hun opdrachtgevers. Op verzoek kunnen wij diverse overtuigende referenties overleggen.

AMR Facilities voert regelmatig onderzoek uit en verzorgt themacolleges in zowel het HBO-onderwijs als in het bedrijfsleven op het gebied van Publiek Private Samenwerking en Integraal Facility Management.  Bekijk eens onze trainingsreader over Publiek Private Samenwerking.

Neem gerust contact op met onze adviseurs wanneer u meer wil weten over Publiek Private Samenwerking en DBFMO-overeenkomsten.